Friday, April 6, 2018

सुर निरागस हो - कट्यार काळजात घुसली

सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

शुभनयना करुणामय  गौरिहर  श्री  वरदविनायक
ओमकार गणपति     ओमकार गणपति
अधिपति सुखपति  छंदपति  गंधपति
लीन  निरंतर  हो   लीन  निरंतर  हो
सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया
गजवदना तू सुखकर्ता गजवदना तू दुःखहर्ता
गजवदना मोरया ... मोरया

सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

सुर सुमनांनी भरली ओंजळ
नित्य रीती व्हावी चरणावर
तान्हे  बालक  सुमधुर हासे
भाव तसे वाहो सुरातून
ओमकार गणपति 
अधिपति सुखपति  छंदपति  गंधपति
सुरपति लीन  निरंतर  हो  लीन  निरंतर  हो
सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो 

मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया
गजवदना तू सुखकर्ता गजवदना तू दुःखहर्ता
गजवदना मोरया ... मोरया

चित्रपट - कट्यार  काळजात  घुसली 
स्वर - शंकर महादेवन 
संगीत - शंकर एहसान लॉय 
गीत -  मंगेश कांगणे