Saturday, December 7, 2013

फुलपाखरू - टाईमपास
फुलपाखरू!..
छान किती दिसते फुलपाखरू
या वेलीवर फुलांबरोबर
गोड किती हसते फुलपाखरू
छान किती दिसते फुलपाखरू

डोळे बारीक करती लुकलुक
गोल मणी  जणू ते फुलपाखरू

छान  किती दिसते फुलपाखरू

मी धरू जाता येई न हाता
दूरच ते उडते फुलपाखरू
छान  किती दिसते फुलपाखरू

चित्रपट: टाईमपास
गीत:  ग.ह. पाटील
संगीत: चिनार
स्वर : स्वप्नील बांदोडकर