Thursday, December 22, 2011

आताशा.. असे हे - आयुष्यावर बोलू काही
आताशा.. असे हे.. मला काय होते!!!
कुण्या काळचे , पाणी डोळ्यात येते.....
बरा बोलता बोलता , स्तब्ध होतो...
कशी शांतता , शून्य शब्दांत येते.......
आताशा.. असे हे .. मला काय होते!!!
कुण्या काळ चे , पाणी डोळ्यात येते!!!

कधी दाटु येता , पसारा घनांचा....
कसा सावळा    रंग , होतो मनाचा...
असे हाल ते .. आत हळुवार काही...
जसा स्पर्श पाण्यावरी चांदण्याचा....

असा ऐकू येतो , क्षणाचा इशारा ...
क्षणी व्यर्थ होतो ... दीशांचा पसारा...
नभातुन ज्या .. रोज जातो बुडूनी..
नभाशीच त्या... मागु जातो किनारा....

न अंदाज कुठले.. न अवधान काही....
कुठे जायचे , यायचे भान नाही..
जसा गंध नीघतो, हवेच्या प्रवासा
न कुठले नकाशे.. न अनुमान काही....

कशी ही अवस्था.. कुणाला कळावे..
कुणाला पुसावे.. कुणी उत्तरावे...
किती खोल जातो, तरी तोल जातो...
असा तोल जाता.. कुणी सावरावे....

आताशा .. असे हे ..मला काय होते ....
कुण्या काळ चे ,पाणी डोळ्यात येते....
बर बोलता बोलता , स्तब्ध होतो.
कशी शांतता शून्य शब्दांत येते...

आताशा असे हे मला काय होते ....
कुण्या काळ चे पाणी डोळ्यात येते.....

अल्बम : आयुष्यावर बोलू काही
स्वर : सलील कुलकर्णी
संगीत : संदीप खरे
गीत : संदीप खरे