Wednesday, August 1, 2018

तुझ्या रूपाच - ख्वाडातुझ्या रूपाच चांदणं पडलाय न मला भिजू  दया 
माझ  काळीज  लागलय  नाचू न  गान  वाजु दया 

हळदिने  माखली सूरी न हित घोड्यावर चढलो मी 
हातात  कट्यार  बाशिंग बांधून  मधाच्या प्रेमात पडलो  मी 

माझ्या मनाच्या मातीत  तिचच बियाण रुजू  दया  
माझं काळीज लागलंय नाचू नी गान वाजू द्या

तिला पाहता धावू लागला लाजु लागला वारा हा 
दिसाचा  वक्त पदर सूर्याचा  चढू  लागला पारा हां 
आता नेमकच सपान पडलय  माला निजू  दया 

तुझ्या रूपाच चांदणं पडलाय न मला भिजू  दया 
माझ  काळीज  लागलय  नाचू न  गान  वाजु दया 


स्वर-  आदर्श शिंदे 
शब्द - विनायक  पवार 
संगीत - रोहित नागभीडे 
चित्रपट - ख्वाडा

Friday, May 18, 2018

प्रेम हे


पाहता क्षणी वाटे कुणी अपुल
हे वेड जे स्वप्नातूनी जपलं
दिसताना  लपत हसताना रुसत
सरल्यावर उरत प्रेम हे...
हो... विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वासांचा बंध...प्रेम हे...
आभाळ हे दाटे मनी कसलं
हे वेड जे स्वप्नातून जपलं
स्पर्शाचा रंग विरहाचा चंद्र
चाहूल सुखाची प्रेम हे
हो...विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वासांचा बंध...प्रेम हे
प्रेम हे.... प्रेम हे....
हूर हूर आहे इशाऱ्यातूनी
हळुवार वाहे शहाऱ्यातूनी
नकळत कधी या ओठांवरी
येते कहाणी नव्याने जुनी
हो...बहरात फुलत विरहात झुरत
विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वसांचा बंध प्रेम हे
गीत :
संगीत :
स्वर :
मालिका : प्रेम हे


Friday, April 6, 2018

मन मंदिरा - कट्यार काळजात घुसली
मन मंदिरा तेजाने उजळुन घेई  साधका
संवेदना ...... संवेदना संवादे सहवेदना जपताना

तळ  हाताच्या रेषांनी सहज सूखा का भोगी कोणी
भर पंखातून स्वप्न उद्याचे (२)
झेप घेरे पखरा उजळुन घेई  साधका
मन मंदिरा तेजाने उजळुन घेई  साधका
मन मंदिरा
मन मंदिरा

नी नी  सा सा नी नी  सा सा
नी रे सा सा नी रे सा सा  नी  सा   प
मपप मपप मपप मपप मपनीधप  मगरेमगरे सानीसा
नी नी  सा सा नी नी  सा सा
म म प म प नी ध प  म  म प म प नी  ध प
प नी सा रे रे रे  प नी सा म ग रे
रे ग रे ग रे सा सा नी ध नी  ध  प 
रे ग रे ग रे सा नी  सा  रे रे सा नी रे म ध नी 

प नी सा प नी सा  प नी सा  प नी सा रे रे
रे ग रे ग रे सा

नीरे नीमम रेगग सारेरेनीसासा सारेसानी रे़रे़रे़रे़ रेरेमगरे सारेसानी पमगरे मपनीसासासा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा ... आ... आ... आ... चित्रपट - कट्यार काळजात घुसली
स्वर - शंकर महादेवन
संगीत - शंकर एहसान लॉय
गीत - मंदार चोलकर

तळटीप : सदर आलापी अचूक नसून फ़क्त जेवढी शक्य झाली तेवढीच दिली आहे.