Friday, July 28, 2017

हृदयात वाजे समथिंग - ती सध्या काय करते


हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग
हो....हसतो उगाच स्मायलिंग
बघता तुला मन जम्पिंग
वाटे हवे हे गोड फिलिंग
धुंद धुंद क्षण सारे
हलके हलके फुलणारे
फिरुनी ओठांवरती येई तुझेच गाणे
वाटेवरी मी रोजच्या असतो उभा
दिसशील का कधी तरी
दिसलीस की  झंकारते
उठते मनी किण किण ही गोड गोड शी
रोखुनि मला तू बघशी
गोड तू जराशी हसशी
येशी अन तशीच जाशी
शब्द ना सुचे मग काही
बोलणे ही जमतच नाही
गोंधळून वेडे मन जाई
हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

चित्रपट - ती सध्या काय करते
स्वर - विधीत पाटणकर
संगीत - विश्वजीत  जोशी
गीत -  विश्वजीत  आणि  श्रीरंग गोडबोले 

Thursday, July 27, 2017

कसा जीव गुंतला - फुंतरु

मनाला मनाची ओढ लागते पुन्हा पुन्हा
कसा जीव गुंतला
मनाला मनाचे वेड लागते पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
तुझे रूप असावे खळखळणाऱ्या मुक्त झऱ्याचे
तुझे स्पर्श असावे विरघळणाऱ्या शुभ्र धुक्याचे
हातात हात दे जरा
ये जवळ ये ना जरा
स्वप्न साकारले हे जणू
आभास झाला खरा
कधी तोल जावा
कधी सवरावा हे पांघरून घेऊ चांदणे
या तुझ्या चाहूलीने मुके शब्द होती
बोलू लागती स्पंदने
सांगू कुणाला कसा मी
माझ्या मानाची व्यथा मी
का राहिलो एकटा मी
हा कसा जीव गुंतला
तुझे श्वास असावे दरवळणारे गंध फुलांचे
तुझे प्रेम असावे  उलगडणारे बंध मनाचे
शहारा सुखाचा
गोड भासतो पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
इशारा हवासा
रोज छेडतो पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
मनाला....
चित्रपट - फुंतरु
स्वर - हृषीकेश रानडे, केतकी माटेगावकर

ती मी - फुंतरु

ती स्वप्नातल्या परीसारखी कहाणी जशी
ती चित्रातल्या रंगातुनी सजावी तशी
मी असा वेडासा कधी थोडासा
स्वतःशी हसतो नशा प्रेमाची
तिच्या स्पर्शाची मनाशी जपतो
कधी कुठे मिळाव्या वळणावरती वाटा ह्या.. दोन्ही
ती चढते नशा बेधुंदशा श्वासापरी
ती कैफातल्या बेफिक्रशा भासापरी
सहजच यावे ओठांवरती
गीत जसे भेटते कोणी
गुणगुणताना भिरभिरते
बनून पाखरू मनासभोवती
हसताना ती भुलतोच मी
लपताना तू झुरतो मी
मन माझे वेडे हे सावरू..कसे
ती स्वप्नातल्या परीसारखी कहाणी जशी
ती चित्रातल्या रंगातुनी सजावी जशी
चित्रपट - फुंतरु
स्वर - जसराज जोशी
गीत -
संगीत -

अग ऐक ना - मुरांबाअग ऐक ना!!
अग ऐक ना
जरा बसतेस का
रुसवा फुगवा सोड ना
जरा हसतेस का
जा चालता हो किती बोर आहेस
सिरियसनेस नाही तुला किती छजोर आहेस
करू नको ना त्रागा माय फेव्हरेट इंदू
लव्ह स्टोरी चा सागा मला नको ना निंदू
अरे जा घरी जा ना... जा ना
अग ऐक ना जरासच बसतेस का
अग ऐक ना जरासच हसतेस का
ए चल जा चल
ओके मी कल्टी
टपोऱ्या  डोळ्यांचा हा चिडका बिब्बा
झोन हा तुझा तू सोड ना
कान्ट लिव्ह विदाऊट यु तू श्वास माझा
सारे जुने क्लिशे फोड ना
मेड फॉर इच अदर चा एक दस्तुर आहे
राग खरतर वर दिसतो आत हुरहुर आहे ग
एफबी मेसेज सारखा पॉपअप  हो ना
जस्टिन बिबर सारखा पम्पअप हो ना
अग जा घरी जा ना
अरे ऐक ना जरा बसतोस का
नाही बसणार
अरे ऐक ना
नाही ऐकणार
जरा बसतोस का
रुसवा फुगवा सोड ना जरा हसतोस का
चित्रपट - मुरांबा
स्वर - आनंदी जोशी, रोहित राऊत
शब्द - जितेंद्र जोशी
संगीत - शैलेंद्र बर्वे

Saturday, May 7, 2016

झिंगाट - सैराट

उरात होतय  धड धड लाली  गालावर  आली
अन् अंगात भरलय वार ही पिरतीची  बाधा झाली

आता अधीर झालोया  बग  बधीर  झालोया
अन तुझ्याचसाठी  बनून  मजनू  माग  आलोया
आन उडतोय उगाट पळतोय झिंगाट
रंगात आलया झाल  झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

आता उतावीळ  झालो  गुढघा  बाशिंग  बांधल
तुझ्या  नवाच मी  इनिशिल  टॅटून  गोंदल

हात  भरून आलोया लय दुरून  आलोया
अन  करून  दाढ़ी भारी  परफ्यूम मारुन आलोया
अग  समदया परात  म्या  लय  जोरात
रंगात आलया झाल  झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट


समदया  गावाला झालीया माझ्या  लग्नाची घाई
कधी  होनार  तू  रानी  माझ्या लेकराची  आई
आता  तर्राट झालोया तुझ्या घरात  आलोया
लई फिरून बांधावरून  कल्टी  मारून  आलोया
अता  ढिंचाक  जोरात  टेक्नो  वरात दारात  आलोया
झाल  झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट


गीत - अजय अतुल
सिनेमा - सैराट
संगीत  - अजय अतुल
स्वर - अजय अतुल