Friday, May 18, 2018

प्रेम हे


पाहता क्षणी वाटे कुणी अपुल
हे वेड जे स्वप्नातूनी जपलं
दिसताना  लपत हसताना रुसत
सरल्यावर उरत प्रेम हे...
हो... विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वासांचा बंध...प्रेम हे...
आभाळ हे दाटे मनी कसलं
हे वेड जे स्वप्नातून जपलं
स्पर्शाचा रंग विरहाचा चंद्र
चाहूल सुखाची प्रेम हे
हो...विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वासांचा बंध...प्रेम हे
प्रेम हे.... प्रेम हे....
हूर हूर आहे इशाऱ्यातूनी
हळुवार वाहे शहाऱ्यातूनी
नकळत कधी या ओठांवरी
येते कहाणी नव्याने जुनी
हो...बहरात फुलत विरहात झुरत
विरलेले धागे जुळलेले नाते
श्र्वसांचा बंध प्रेम हे
गीत :
संगीत :
स्वर :
मालिका : प्रेम हे

Friday, April 6, 2018

मन मंदिरा - कट्यार काळजात घुसली
मन मंदिरा तेजाने उजळुन घेई  साधका
संवेदना ...... संवेदना संवादे सहवेदना जपताना

तळ  हाताच्या रेषांनी सहज सूखा का भोगी कोणी
भर पंखातून स्वप्न उद्याचे (२)
झेप घेरे पखरा उजळुन घेई  साधका
मन मंदिरा तेजाने उजळुन घेई  साधका
मन मंदिरा
मन मंदिरा

नी नी  सा सा नी नी  सा सा
नी रे सा सा नी रे सा सा  नी  सा   प
मपप मपप मपप मपप मपनीधप  मगरेमगरे सानीसा
नी नी  सा सा नी नी  सा सा
म म प म प नी ध प  म  म प म प नी  ध प
प नी सा रे रे रे  प नी सा म ग रे
रे ग रे ग रे सा सा नी ध नी  ध  प 
रे ग रे ग रे सा नी  सा  रे रे सा नी रे म ध नी 

प नी सा प नी सा  प नी सा  प नी सा रे रे
रे ग रे ग रे सा

नीरे नीमम रेगग सारेरेनीसासा सारेसानी रे़रे़रे़रे़ रेरेमगरे सारेसानी पमगरे मपनीसासासा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा नीसा ... आ... आ... आ... चित्रपट - कट्यार काळजात घुसली
स्वर - शंकर महादेवन
संगीत - शंकर एहसान लॉय
गीत - मंदार चोलकर

तळटीप : सदर आलापी अचूक नसून फ़क्त जेवढी शक्य झाली तेवढीच दिली आहे. 

सुर निरागस हो - कट्यार काळजात घुसली

सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

शुभनयना करुणामय  गौरिहर  श्री  वरदविनायक
ओमकार गणपति     ओमकार गणपति
अधिपति सुखपति  छंदपति  गंधपति
लीन  निरंतर  हो   लीन  निरंतर  हो
सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया
गजवदना तू सुखकर्ता गजवदना तू दुःखहर्ता
गजवदना मोरया ... मोरया

सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो

सुर सुमनांनी भरली ओंजळ
नित्य रीती व्हावी चरणावर
तान्हे  बालक  सुमधुर हासे
भाव तसे वाहो सुरातून
ओमकार गणपति 
अधिपति सुखपति  छंदपति  गंधपति
सुरपति लीन  निरंतर  हो  लीन  निरंतर  हो
सुर निरागस हो
सुर निरागस हो गणपति सुर निरागस हो 

मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया
गजवदना तू सुखकर्ता गजवदना तू दुःखहर्ता
गजवदना मोरया ... मोरया

चित्रपट - कट्यार  काळजात  घुसली 
स्वर - शंकर महादेवन 
संगीत - शंकर एहसान लॉय 
गीत -  मंगेश कांगणे 

Thursday, April 5, 2018

तूफ़ान आलया


एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया

भेगाळ माय  मातीच्या ह्या डोळ्यात  जागलीया  आस
घेऊन हात  हातामंदि  घेतला लेकरांनी  ध्यास
लई  दिसानी  भारल्यावानी  शिवार झालया

एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||

पिचलेला इझलेला टाहो  कधी  ना  कुणा  कळला
तळमळालीस  तू करपुनि  हिरवा  पदर तुझा जळला
छळ केला पिढीजात  तुझा ग  उखडून  वनराई
अपराध  किती झाले पण  आता शरण  तुला आई
नभ पाझरताती जलधन  सारे झीरपु तुझ्या ठाई
मग अरपुनि आता  हिरवा शालू देऊ तुज आई
उपरतिन  आलिया  जाण जागर  झालया
एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||


जरी  रुजलो उदरात तुझ्या   कूशीत तुझ्या घड़लो
स्वार्थाचे तट  बांधत  सुटलो अन वैरी  तुझे  ठरलो
चालवुनि वैराचे नांगर नासवाली माती 
छिन्न तुझ्या देहाची ही चाळण  उरली  आता हाती 
आम्ही भांडण  फुकाचे मिटवु  सारे आज तुझ्या पाई
मग अरपुन आता  हिरवा शालू देऊ तुज आई
उपरतिन  आलिया  जाण जागर  झालया
एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||

कार्यक्रम - तूफ़ान आलया 
स्वर - अजय गोगावले , किरण राव
संगीत - अजय अतुल
गीत - गुरु ठाकुर


तुझ्यात जीव रंगला


भुईला या मेंघुटाच दान
चहूकडे बहरल रान
पाटामध्ये झुळू झुळू पाणी
पाखरांच्या चोचीतली गाणी
शेतामध्ये राबणारा लेक काळ्या मातीचा
रांगडा तो मर्द माझा आभाळाच्या छातीचा
वेडापिसा छंद असा लागला
तुझ्यात जीव रंगला

रंगला
हीच जीव झाला येडापिसा
गुंतला
ह्यो हरपून देहभान
झिंगला
ह्यो पिरातीच्या रंगामधी
रंगला

मालिका - तुझ्यात जीव रंगला
स्वर - आनंदी जोशी
संगीत - बी. प्रफुलचंद्र
गीत - श्रीरंग गोडबोले

धागा धागा - दगडी चाळअसे कसे बोलायचे
न बोलता आता
तुझ्यासवे तुझ्याविना
असायचे आता 

डोळ्यात या  रोज तुला
जपायचे रे आता
सांग जरा असे कसे
लपायचे हे आता

मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा

रोज बहाणे नवे
शोधून मी थकते
तुझ्याच मागे मन
येऊन हे चुकते

क्षण आतुर आतुर झाले
रोज काहूर काहूर नवे

मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा


चित्रपट - दगडी चाळ
स्वर -  आनंदी  जोशी , हर्ष  वावरे
संगीत - अमितराज
गीत - क्षितिज पटवर्धन